Regulamin

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Escalight Ltd adres 3 Hight Street Poole BH15 1AB Wielka Brytania CRN: 08376540
2. Escalight Ltd jest Agentem firmy XMAN SHOP 3C65, Third Floor. Mp3 market Long Sheng, #1 Hua Fa North Road, FuTian District

§ 1 Definicje

1. Allegro – Grupa Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Grunwaldzkiej 182, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu pod numerem KRS 0000268796.
2. Biuro Agenta – oznacza siedzibe Escalight Ltd 3 Hight Street Poole BH15 1AB Wielka Brytania CRN: 08376540 Reprezentowanej przez Zbigniewa Krakowskiego
3. Dni robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
4. Dostawa – oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Agenta, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.
5. Dostawca – oznacza Pocztę Polską S.A., za pomocą której Agent dokonuje Dostawy Towarów.
6. Klient – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.
7. Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
8. Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
9. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
10. Sprzedawca – Yatolight Co., Ltd. The Second Floor, Bolin Jewelry Trading Center, Shuibei Second Road, Luohu, Shenzhen, Guangdong, China ZIP: 518020
11. Towar – oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

§ 2 Postanowienia ogólne

1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w zakresie w jakim nie stoją w sprzeczności z regulaminami Allegro, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, logotypów należą do Agenta, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
2. Korzystanie ze Sklepu Internetowego oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi na Stronie Internetowej Sklepu.
3. Korzystanie ze Sklepu Internetowego odbywać może się wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie oraz regulaminach Allegro.
4. Klient, korzystając ze Sklepu Internetowego nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w treść, strukturę, formę, grafikę, mechanizm działania Sklepu Internetowego.

§ 3 Płatność i realizacja zamówień

1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:
a) przelew bankowy na rachunek bankowy Agenta (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia w Sklepie Internetowym, zaś wysyłka dokonana zostanie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy);
b) przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności PayU, obsługiwany przez firmę PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia w Sklepie Internetowym oraz po otrzymaniu z systemu PayU informacji o pozytywnym zakończeniu przeprowadzonej płatności);
2. Wszystkie płatności są realizowane za pośrednictwem Biura Agenta.
3. W przypadku naliczenia opłaty celnej związanej z realizacją zamówienia, Agent zobowiązuje się do zwrotu calosci naliczonych oplat w terminie 14 (czternaście) dni od dnia zgłoszenia przez Klienta zaistniałej okoliczności.
4. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy, na adres wskazany w formularzu zamówienia.
5. Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju, w obecności pracownika Dostawcy.
6. Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu w razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki.
7. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia, jako adres Dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sklepu Internetowego przez Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy.
8. Klient w procesie składania zamówienia wyraża zgodę na otrzymanie dokumentu sprzedaży, który będzie przesłany drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania dokumentu sprzedaży w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania rachunku w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.
9. W przypadku zatrzymania przesylki przez Urzad Celny nalezy sie skontaktowac z Agentem na adres e-mail (kontakt@gsmdeal.pl)celem zalatwienia procedury celnej. W przypadku wystapienia dodatkowych kosztow sa one zwracane na rachunek bankowy, klient nie jest stratny - cena podana na aukcji jest cena koncowa.

§ 4 Reklamacje i gwarancje

1. Agent odpowiada za niezgodność Towaru z umową w przypadku jej stwierdzenia przez Klienta będącego Konsumentem przed upływem 12 miesiecy od dnia Dostawy. Klient obowiązany jest do zawiadomienia Agenta o stwierdzonej niezgodności Towaru z umową w ciągu 2 miesięcy od dnia stwierdzenia takiej niezgodności.
2. Agent w ciągu 14 (czternaście) dni ustosunkuje się do reklamacji Towaru zgłoszonej przez Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
3. Celem rozpatrzenia reklamacji Towaru, Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar wraz z, jeśli to możliwe, dowodem zakupu. Reklamowany Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres Biura Agenta. Agent zwraca Klientowi udokumentowane koszty przesyłki.
4. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Agent naprawi albo wymieni Klientowi reklamowany produkt na pełnowartościowy. Jeśli wymiana albo naprawa narażałaby Klienta na znaczne niedogodności Agenta, zgodnie z żądaniem Klienta, obniży cenę albo zwróci – na skutek odstąpienia przez Klienta od umowy – pełną należność za reklamowany produkt w ciągu 14 (czternaście) dni. W przypadku odstąpienia od umowy strony zwracają sobie to, co wzajemnie sobie świadczyły.

§ 5 Odstąpienie od umowy

1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternaście) dni od dnia Dostawy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
2. W razie skutecznego odstąpienia od Umowy sprzedaży umowa jest uważana za niezawartą. Klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego Towaru, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni. Towar powinien zostać zwrócony w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrotu można dokonać przykładowo za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. przez przesłanie Towaru na adres Biura Agenta.

§ 6 Zwrot należności

1. Agent dokonuje zwrotu Klientom należności w ciągu 14 (czternaście) dni w przypadku:
a) odstąpienia od umowy przez Klienta będącego Konsumentem zgodnie z§5 Regulaminu;
b) obniżenia ceny lub odstąpienia od Umowy sprzedaży w przypadku uznania reklamacji zgodnie z §4 Regulaminu.
2. Sposób zwrotu należności uzależniony jest od formy pierwotnej zapłaty na rzecz Agenta:
a) w przypadku zapłaty „z góry” przelewem, Agent dokonuje zwrotu należności na rachunek bankowy Klienta pośrednictwem przelewu bankowego, po uprzednim ustaleniu z Klientem wymyganachych danych do przelewu bankowego..
b) w przypadku zapłaty „z góry” z wykorzystaniem systemu płatności elektronicznych PayU, Agent dokonuje zwrotu należności na rachunek bankowy Klienta, po uprzednim wezwaniu Klienta do przedstawienia danych wymaganych do przelewu bankowego.
3. Agent nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu należności lub opóźnienie takiego zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Klienta na podany przez niego adres poczty elektronicznej wezwania, o których mowa w §6 ust.
2 powyżej, Klient nie przekaże Agentow wymaganych danych lub gdy odpowiedź na wezwanie będzie niekompletna i uniemożliwi skuteczne dokonanie zwrotu. Agent wolny jest od odpowiedzialności, także gdy zwrotu nie dokonano lub dokonano z opóźnieniem wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych wymaganych do przelewu bankowego. Zwrot należności dokonany zostanie w takim przypadku, niezwłocznie po uzyskaniu ww. danych od Klienta.

§ 7 Postanowienia końcowe

1. Administratorem danych osobowych Klientów uzyskanych przez Sprzedawcę w ramach zawieranej umowy sprzedaży lub innych okoliczności określonych w Regulaminie, jest Sprzedawca. Źródłem danych osobowych jest Allegro.
2. Dane osobowe przetwarzane będą przez Agenta wyłącznie w celu realizacji zamówień przez Agenta oraz innych celach określonych w Regulaminie (art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie danych osobowych), przy czym Klientowi, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
3. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorach danych, a zwłaszcza prawo do wniesienia, w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych, pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację.
4. Agent nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Klientów innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Klienta, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub też na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu, w przypadku naruszenia przez Klientów przepisów prawa.
5. Wyłącznym źródłem zobowiązań Sprzedawcy jest niniejszy Regulamin, regulaminy Allegro oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
6. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 11.03.2015


Chcesz być na bieżąco? Zapisz się!

Otrzymasz najświeższe informacje o nowościach i promocjach w naszym sklepie.